Οικονομικές Καταστάσεις


Ο Προϋπολογισμός του έτους 2020 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 18ης Οκτωβρίου 2019 και απεστάλη για έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων για το 2020 έχει ως εξής:

Προϋπολογισμός

Ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2018 και ο Ισολογισμός της 31/12/2018 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 22ας Μαρτίου 2019 και έχουν ως εξής:

Απολογισμός 2018

Ισολογισμός 31.12.2018


Ο Προϋπολογισμός του έτους 2019 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2018 και απεστάλη για έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων για το 2019 και η εγκριτική πράξη έχουν ως εξής:

Προϋπολογισμός 2019

Εγκριτική Απόφαση


Ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2017 και ο Ισολογισμός της 31/12/2017 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 11ης Μαϊου 2018 και έχουν ως εξής:

Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων 2017


Ισολογισμός 31.12.2017Ο Προϋπολογισμός του έτους 2018 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 12ης Ιανουαρίου 2018 και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας την 12/4/2018. Ο προϋπολογισμός και η εγκριτική απόφαση έχουν ως εξής:


Προϋπολογισμός 2018

Εγκριτική Απόφαση


Ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2016 και ο Ισολογισμός της 31/12/2016 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 12ης Μαϊου 2017 και έχουν ως εξής:

Απολογισμός 2016

Ισολογισμός 31.12.2016


Ο Προϋπολογισμός του έτους 2017 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 2ης Δεκεμβρίου 2016 και έχει ως εξής:

Προϋπολογισμός 2017

Εγκριτική Απόφαση


Ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2015 και ο Ισολογισμός της 31/12/2015 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 8ης Απριλίου 2016 και έχουν ως εξής:

Απολογισμός εσόδων και εξόδων 2015

Ισολογισμός 31/12/2015


Ο Προϋπολογισμός του έτους 2016 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 6ης Νοεμβρίου 2015 και έχει ως εξής:

Προϋπολογισμός 2016

Εγκριτική Απόφαση


Ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2014 και ο Ισολογισμός της 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 17ης Απριλίου 2015 και έχουν ως εξής:

Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων έτους 2014

Ισολογισμός 31.12.2014Ο Προϋπολογισμός του έτους 2015 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2014 και από τον ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας με την Απόφαση αρ. 368/30368 της 19/2/2015

Παρατίθενται ο προϋπολογισμός καθώς και η σχετική εγγριτική απόφαση:

Προϋπολογισμός 2015

Έγκριση Προϋπολογισμού 2015Ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2013 και ο Ισολογισμός 31/12/2013 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 1ης Απριλίου 2014 και έχουν ως εξής:

Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων Έτους 2013

Ισολογισμός 31/12/2013Ο Προϋπολογισμός του έτους 2014 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 14ης Νοεμβρίου 2013 και από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας με την Απόφαση αρ. 1845/237077/ΠΕ της 4/2/2014.

Παρατίθενται ο προϋπολογισμός καθώς και η σχετική εγγριτική απόφαση:

Προϋπολογισμός 2014

Εγγριτική Απόφαση


Ο Απολογισμός εσόδων και εξόδων του 2012 και ο Ισολογισμός της 31/12/2012 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του της 18ης Απριλίου 2013 και έχουν ως εξής:

Ισολογισμός 31.12.2012 και Απολογισμός 2012


Ο προϋπολογισμός του έτους 2013 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2012 και από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας με την Απόφαση αρ. 1581/265060/ΠΕ της 14/3/2013.

Παρατίθενται ο προϋπολογισμός καθώς και η σχετική εγγριτική απόφαση:

Προϋπολογισμός 2013

Εγκριτική Απόφαση


Ο προϋπολογισμός του έτους 2012 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 10ης Νοεμβρίου 2011 και από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας με την Απόφαση 1485/13/998/ΠΕ της 5/4/2013.

Παρατίθενται ο προϋπολογισμός καθώς και η σχετική εγγριτική απόφαση:

Προϋπολογισμός 2012

Εγκριτική Απόφαση