Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020


Έγκριση της Πράξης Ανακήρυξης Υποτρόφου


Με το έγγραφό της με αριθμό 469/36251 της 15/4/2020, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ενέκρινε, ως εποπτεύουσα αρχή, την Πράξη Ανακήρυξης της Βασιλικής Κουτσίκου ως νέας υποτρόφου του Ιδρύματός μας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. τής εύχονται καλή επιτυχία στις σπουδές της.

Καρδίτσα, 5 Μαϊου 2020Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 21η Φεβρουαρίου 2020 εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. / Τ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας για την χορήγηση της μίας υποτροφίας που προκήρυξε το Ίδρυμα την 15/11/2019 και εξέδωσε την ακόλουθη Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου:

\\Πράξη Ανακήρυξης

Η πράξη αυτή αναρτήθηκε σήμερα, την 27η Φεβρουαρίου 2020 και τοιχοκολλήθηκε την ίδια μέρα στο Γραφείο του Ιδρύματος (στην είσοδο της πολυκατοικίας οδός Χαρίτου 5 και στην είσοδο του γραφείου στον 4ο όροφο). Τυχόν ενστάσεις από υποψήφιους πρέπει να υποβληθούν εντός 10ημέρου, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2020Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης


Την 15η Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη-Πρόσκληση για την χορήγηση μίας υποτροφίας των 2.000 ευρώ σε απόφοιτο Τεχνικής Σχολής (ΕΠΑ.Λ/T.E.E.) της Π.Ε. Καρδίτσας που εισήχθη σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών & Σχολών Αστυνομίας) το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του/της.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2019.

Παραθέτουμε το κείμενο της Προκήρυξης, τον κατάλογο των δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, καθώς και το έντυπο της αίτησης:

Προκήρυξη-Πρόσκληση

Δικαιολογητικά

Έντυπο Αίτησης

Καρδίτσα, 16 Νοεμβρίου 2019