Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023Έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, με την Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 31122 της 25.4.2023 ενέκρινε το Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος της 17.2.2023 κατά την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση υποτροφίας στην Χριστιάνα Τσιαπέρα.

Η Χριστιάνα εισήχθη στην Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., μεταγράφηκε όμως στην Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου


Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 17η Φεβρουαρίου 2022, μετά από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την υποτροφία που προκήρυξε την 14.9.2022, αξιολόγηση στην οποία προέβη με τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης που έχει υιοθετήσει, εξέδωσε την παρακάτω Πράξη Ανακήρυξης Νέου Υποτρόφου του Ιδρύματος, σπουδάστριας που αποφοίτησε από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας και εισήχθη σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα στην Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2022_02_17_πραξη_ανακηρυξης_υποτρ._2022.2α4.pdf

Η Πράξη, μετά την παρέλευση ενός 10ημέρου από σήμερα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στην Διεύθυνση Α' και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την έγκρισή της από την Εποπτευουσα Αρχή.

Καρδίτσα, 4 Μαρτίου 2023


Προκήρυξη-Πρόσκληση για μία νέα υποτροφία


Δημοσιεύτηκε την 14η Σεπτεμβρίου 2022 η Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως για σπουδαστές/τριες απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την 29η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε την Προκήρυξη και την κατάσταση των δικαιολογητικών που χρειάζονται ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Παρατίθεται το έντυπο της αίτησης, που μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε:

Κείμενο Αίτησης

Καρδίτσα, 14 Σεπτεμβρίου 2022